Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest FORTIS LOGISTICS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sławkowie i adresem przy ul. Walcownia 1, 42-260, Sławków wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001021504, NIP: 6342817115, REGON: 243239193 o kapitale zakładowym w wysokości 90.000 zł w całości opłaconym.

Administrator danych osobowych zapewnia realizację uprawnień wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

Realizacja umowy

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji umowy, gdyż bez możliwości przetwarzania danych osobowych Administrator nie byłby w stanie zrealizować umowy i spełnić wymogów prawnych.

Obowiązek informacyjny

 • Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana,
 • posiada Pani/Pan prawo  do:
  • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
  • przenoszenia danych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli jest ona podstawą przetwarzania danych),
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 • Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 • Pani/Pana dane będą przetwarzane do czasu zakończenia realizacji umowy i upływu czasu na ewentualne dochodzenie roszczeń powstałych w wyniku realizacji umowy.
 • Administrator danych  nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, jednak w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z nami pod adresem email katarzyna.przybyla@fortislogistics.pl  lub listownie na adres siedziby spółki.
 • w związku z realizacją wskazanego celu Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich spoza EOG (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

Podstawa prawna przetwarzania danych

Podstawą prawną przetwarzania  danych osobowych  jest:

 • zawarcie i wykonywanie umowy łączącej Klienta z Administratorem  w celu realizacji umowy  – przez czas trwania umowy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 b) RODO).
 • ewentualne dochodzenie roszczeń – przez czas trwania umowy i na czas przewidziany prawem do ewentualnego dochodzenia roszczeń (podstawa prawna art. 6 ust 1 f) RODO).